REGULAMIN EDUANIMALIS

REGULAMIN

 

Informacje ogólne:

 1. Szkolenia grupowe (RAP, SZCZENIAKI NA START, kursy uzupełniające) oraz konsultacje behawioralne i szkolenia indywidualne są prowadzone przez dyplomowanych behawiorystów i instruktorów szkolenia zwierząt współtworzących markę EduAnimalis – Centrum Psychologii Zwierząt i Szkolenia Psów.

 

Dane firmy:

EduAnimalis Katarzyna Wawryniuk

NIP 9552266775

REGON  311378546

Boguchwały 29/7, 71-531 Szczecin

Z siedzibą pod adresem:

 1. Przestrzenna 4, Szczecin

 

Rejestracja i opłaty

 1. W celu zapisania się na kurs należy wysłać stosowny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.eduanimalis.pl i www.facebook.com/eduanimalis w zakładce wydarzenia. W przypadku problemów technicznych należy zgłosić to pracownikom EduAnimalis, którzy udzielą pomocy przy wypełnieniu i wysłaniu formularza.
 2. Przed podjęciem decyzji o zapisie na kurs istnieje możliwość przyjścia na zajęcia w charakterze obserwatora w celu zapoznania się z metodyką szkolenia i pracy behawioralnej.
 3. Opłaty za kursy można uiszczać gotówką lub przelewem.
 4. Opłata za kurs może zostać podzielona na raty.
 5. Całość opłaty lub pierwszą ratę należy uiścić najpóźniej w dniu pierwszych zajęć (zajęcia teoretyczno-organizacyjne w siedzibie EduAnimalis). Brak opłaty w tym dniu równoznaczny jest z rezygnacją z kursu.
 6. Uczestnik kursu po odbyciu pierwszych zajęć praktycznych zobowiązany jest uiścić całość ceny niezależnie od przerwania lub rezygnacji z kursu z przyczyn leżących po jego stronie. W przypadku rezygnacji z kursu z przyczyn leżących po stronie uczestnika kursu nie przysługuje zwrot pieniędzy ani w całości, ani po odliczeniu odbytych godzin kursu.

 

Przebieg zajęć

 1. Podczas zajęć grupowych opiekun zobowiązany jest przez cały czas trzymać swojego psa na smyczy. Ewentualne odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są jedynie na wyraźne polecenie instruktora w trakcie ćwiczeń.

 

 1. Opiekun zobowiązany jest zachowywać ze swoim psem odpowiedni odstęp od innych psów, aby nie prowokować starć lub zabawy między psami, nie zakłócać zajęć i koncentracji zarówno swojej, jak i pozostałych uczestników.

 

 1. Opiekun zapewni, aby w trakcie zajęć psy nie bawiły się ze sobą, chyba, że na wyraźne polecenie instruktora. Psy nigdy nie mogą bawić się ze sobą przebywając na smyczy.

 

 1. Na zajęcia z psem należy przychodzić punktualnie, po wcześniejszym krótkim spacerze. Pies powinien mieć zaspokojone potrzeby fizjologiczne. Na plac pies wraz z przewodnikiem wchodzą tylko na sygnał instruktora wg ustalonego protokołu.

 

 1. W czasie przejścia przez kompleks Przestrzenna 4, psy przez cały czas muszą przybywać na smyczy oraz w kagańcu w przypadku psów przejawiających zachowania agresywne w stosunku do ludzi i innych zwierząt.

 

 1. W trakcie trwania zajęć kursanci mają kilka 2-5 minutowych przerw, zarządzane przez instruktora. Podczas przerwy pies powinien odpocząć i zregenerować się. Podczas przerwy opiekun może wyjść z psem poza plac szkoleniowy, salę lub obszar treningu w terenie, jednak nie zaleca się zabaw psów w tym czasie.

 

 1. Na zajęcia opiekun może przychodzić wraz z członkami rodziny lub innymi opiekunami psa, jednak w trakcie pracy nad konkretnymi ćwiczeniami, należy stosować się do następującej systematyki: 1 opiekun pracuje nad 1 ćwiczeniem; opiekunowie nie wymieniają się w trakcie trwania ćwiczenia; ewentualne zmiany opiekunów dopuszczalne są dopiero po wykonaniu ewidentnej przerwy w ćwiczeniu. Uczestnicy kursu sprawują pełną opiekę nad swoimi dziećmi, zapewniając im bezpieczeństwo oraz stosując się do poleceń instruktora.

 

 1. Opiekun psa jest zobowiązania do sprawiania pełnej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia. W sytuacji braku umiejętności kontrolowania zachowania psa – za porozumieniem stron – uczestnik zmienia tryb pracy szkoleniowej z grupowej na indywidualną.

 

 1. W razie nieobecności na zajęciach, opiekun może odrobić opuszczone zajęcia z inną grupą po uprzednim uzgodnieniu terminu z instruktorem. Uprawnienie to przysługuje tylko dla dwóch nieobecności w czasie kursu.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć oraz filmów wykonanych podczas szkolenia do celów marketingowych i szkoleniowych.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia lub przez psy uczestników szkolenia.

 

 1. Uczestnik kursu przyjmuje do wiadomości , że odpowiada za wszystkie szkody spowodowanych przez siebie, osoby towarzyszące i psa

 

 1. Na terenie gdzie prowadzony jest trening oraz w kompleksie Przestrzenna 4 przewodnik psa zobligowany jest do bezwzględnego sprzątania odchodów psa oraz niedopuszczania do kopania dołów przez psa. W przypadku kiedy zwierzę wykopie dołek, należy go zasypać – sprzęt jest dostępny w biurze EduAnimalis.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania szkolenia, jeżeli na dany termin zgłosi się zbyt mała liczba osób.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych szkoleń w dniu ich rozpoczęcia z przyczyn losowych niezależnych od organizatora, o czym poinformuje zainteresowanych z minimum godzinnym wyprzedzeniem telefonicznie lub przez platformę Facebook. Odwołane zajęcia będą odrobione w dogodnym terminie.

 

 1. Uczestnik szkolenia poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych oraz szkoleniowych.